scroll down for english version

co to jest massmix?
* paramalarski kolektywny projekt artystyczny?
* uniwersalny kombajn alternatywnego designu?
* cykl wystaw, warsztatów i jamów z udziałem publiczności?
* idea kolektywizmu i prefabrykacji przystrojona w steetartowe piórka?

a może wszystkie powyższe plus beczka śmiechu...

geneza
żadne zjawisko artystyczne nie podważyło tak skutecznie powszechnego, modernistycznego wyobrażenia o malarstwie jako o autorskiej kompozycji w prostokącie, jak zrobiło to graffiti, proponując malarstwo wylewające się niezbornie na mury, nawarstwiające się, wyrażające swoją dynamiką społeczne relacje twórców. W graffiti pojedyncza realizacja przestała aspirować do absolutu, wręcz przeciwnie - jej sens tkwi tylko w relacji do szeregu innych prac, szeregu innych autorów - jej sens to subkulturowa gra. Jakkolwiek chcielibyśmy pisać historie ruchu streetartowego i jakiekolwiek wpływy i inspiracje uwzględnić - energetyczny rdzeń dziedziczymy po graffiti. dziedziczą go streetartowe combosy, czyli spontanicznie powstające skupiska prac różnych autorów, kolektywne lepienia, sama idea vlepki - zwielokrotnionej, lekkiej, wszędobylskiej, bezkształtnej. W równym stopniu streetartowa praktyka, co analiza i refleksja nad istotą tych robaczkowych ruchów sztuki, doprowadziły nas do naszego eksperymentu. Na wzór ulicznego artystycznego kotła, zaprojektowaliśmy swój własny kociołek, otwartą przestrzeń w której mieszają się bezładnie nasze pomysły i dążenia.

struktura kociołka
massmix opiera się o wspólnie uzupełniany przez grupę twórców, bank graficznych sampli. sample są dobrem wspólnym, każdy ma prawo eksploatować je w ramach działań grupy. W oparciu o ten kolektywny zasób powstają używane przy realizacjach elementy. zależnie od skali realizacji są to wycinane w folii samoprzylepnej vlepki, lub szablonowe moduły. z nich grupa massmix realizuje jak z klocków swoje improwizowane kompozycje. Niekiedy wyważone i spójne, kiedy indziej kalekie i nieporadne, zawsze nieprzewidywalne i zaskakujące nas samych.

żyjąca idea
massmix niemal nie istnieje. praca w grupie to żaden oryginalny pomysł, każdy artysta może wstać z krzesła i zrobić coś razem z kolegą. massmix to tylko słowo, treść społecznej umowy między twórcami, podpisać może się pod nią każdy. A jednak to właśnie nam udało się zmaterializować utopię i sprawić by obrosła ciałem. Od tej pory massmix żyje sam. podobnie jak atomy ludzkiego ciała, skład naszej grupy mógłby zostać wymieniony w 100%, jednak massmix działałby nadal. massmix to byt niezależny od nas, nie my go stworzyliśmy. oswoiliśmy go tylko i pozwalamy mu karmić się okruchami naszych pomysłów. nie jest wybredny - wchłania cokolwiek. massmix to dowód na istnienie synergii - oddaje bowiem więcej niż pożera, a przy tym jeszcze rośnie. massmix to wehikuł, który zabrał nas do epoki sztuki jaskiniowej, a może po prostu w czasy rozkwitu ludowego rękodzieła. Do krainy w której nieznane są prawa autorskie, a proces twórczy jest lekki, niewymuszony i ogólnodostępny.

 

_______________________________________

 

massmix – what is it?
* pseudo-painting collective artistic project
* universal blender of alternative design
* series of exhibitions, workshops and jam sessions involving public engagement
* idea of collectivism and prefabrication pimped by streetart features

genesis
none of artistic forms but graffiti has challenged so effectively the modernist, universal idea of painting as rectangular composition. Graffiti started painting trend incoherently breaching the limits of the wall, overlapping, expressing by its dynamism social relations of the creators. graffiti stopped perceiving singular realization as the absolute one, on the contrary its sense can be understood only in relation to series of other works and other authors – its sense is a subcultural game. While describing the history of streetart movement including all its influences and inspirations, it must be admitted that we owe graffiti the energetic core. Streetart combos - spontaneously growing clusters of works of various authors, collective sticking, the multiplied, light, omnipresent, shapeless form of the sticker - they all draw from the graffiti idea. Both streetart practice as well as analysis and reflection on the wormy art moves has led us to our experiment. Imitatting the vibes of the streetart we designed our own melting pot, vibrant space full of our chaotic ideas and aspirations.

melting pot structure
massmix draws its elements from a graphic samples bank updated by the group of massmix creators. Graphic samples are considered common good, everyone can take advantage of them while taking part in massmix actions. Depending on the scale of the project the elements take form of stickers cut out from the self-adhesive vinyl or stencil-like modules. Massmix group uses them as a set of blocks to create their improvised compositions. They become sometimes consistent and well-balanced, whereas on other occasions happen to be clumsy and awkward, always unpredictable and surpising even for their creators.

idea brought into reality
massmix almost does not exist, teamwork is not an original idea, every artist can stand up and do something together with a fellow artist. Massmix is just a word, content of the social contract between creators, everyone can take part in it. However, it was us who managed to bring an utopian idea into reality and put life into it. Since then massmix has led life of its own, similarily to human body atoms, the line-up of the group could be changed in 100% and massmix would still carry on. Massmix is an independent entity, we have not created it, but rather tamed it and let it grow on bits and pieces of our ideas. It is not picky, it swallows up whatever comes around. Massmix is an evidence for synergy – it gives back more than it takes and simultaneously grows. massmix is a vehicule, that took us to cave painting times, or rather to the heyday of folk handicraft, to the land without copyrights, where process of artistic creation is easy, undisturbed, unextorted and widely accessible.